Senioren aanBod

Mary Kelder -
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

29 april 2010


Onderscheidingsteken Draaglintje

Mevrouw M.M.E. Kelder-Jautze (62)

Bron: Gemeente Buren

Lintjesregen 29-4-2010

Decoranda is sinds 2000 secretaris en thans voorzitter (sinds 2008) van Speeltuinvereniging Zoelmond. Sinds 2003 is zij secretaris van Senioren AanBod te Beusichem (organisatie van activiteiten voor ouderen va 55+). In de periode 1991-2000 was ze voorzitter van de VVD afdeling Buren. Ook was ze gedurende 10 jaar (1980-1990) penningmeester van de tafeltennisvereniging in Zoelmond, 10 jaar lang (1987-1988) regisseur van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub 'De Batauwers" te Beusichem en 14 jaar (1980-1994) regisseur van toneelclub Vrijwillige Brandweer Beusichem, Daarnaast was ze lid van de klankbordgroep bouw appartementencomplex voor senioren in Beusichem, lid van het Platform vrijwilligerswerk en Mantelzorg te Buren.


In afwachting
In afwachting van de gebeurtenissen.......

Afvaardiging van Bestuur
Afvaardiging van het Bestuur, de vrijwilligers en de leden


Begroeting van familie en vrienden


Felicitatie door Jan Posthumus, voorzitter van Senioren-Aanbod


Mevr. A. Haker, afvaardiging leden als oudste lid

Enkele foto's van de geweldige dagLid in de Orde van Oranje-Nassau

Kenmerken:

1. Het versiersel bestaat uit het kruis, dat een diameter heeft van 35 millimeter, hangend aan het lint met een breedte van 27 millimeter, dat op borsthoogte op de linkerzijde van de kleding wordt gedragen. Vrouwen dragen het lint opgemaakt in de vorm van een strik.

2. Het draagteken is een lint, opgemaakt in de vorm van een strik. Het draagteken wordt gedragen in plaats van het onder 1 genoemde onderscheidingsteken.
Draaglintje

Geschiedenis

De Orde van Oranje-Nassau is op 4 april 1892 bij wet ingesteld. Deze Orde is na de Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw de derde Nederlandse orde. Hare Majesteit de Koningin is Grootmeester van de Orde.

In 1841 stichtte Koning Willem II als Groothertog van Luxemburg de Orde van de Eikenkroon. Alhoewel dit geen Nederlandse orde was, werden onderscheidingen in de Orde van de Eikenkroon regelmatig toegekend aan Nederlanders en buitenlandse diplomaten. Na het overlijden van Koning Willem III in 1891 werd Luxemburg een zelfstandige staat. Het gevolg was dat de onderscheidingen in de Orde van de Eikenkroon niet meer konden worden toegekend door het Nederlandse staatshoofd.

De behoefte aan een nieuwe, derde, Nederlandse orde werd duidelijk. Die was nodig om met name buitenlandse diplomaten koninklijk te kunnen onderscheiden, maar ook om mensen uit de lagere klassen en standen hiermee een koninklijk schouderklopje te kunnen geven. Op 4 april 1892 - ten tijde van Koningin Emma als Regentes van het Koninkrijk - werd de Orde van Oranje-Nassau ingesteld.


Herziening

In 1994 werd het Nederlands decoratiestelsel - na bijna dertig jaar discussie - bij wet ingrijpend herzien. Vanaf de Algemene Gelegenheid in 1996 werd er voor het eerst gedecoreerd onder de werking van het herziene stelsel. De wetgever had bij de herziening een democratischer decoratiestelsel voor ogen waarin voor automatismen geen plaats meer was. De hoogte van de onderscheidingen werd losgekoppeld van rang en maatschappelijke status. In principe kan iedereen in onze samenleving worden gedecoreerd. Een decoratie wordt namelijk uitsluitend toegekend op basis van bijzondere persoonlijke verdiensten voor de samenleving.

Tot 1996 bestond de Orde van Oranje-Nassau uit vijf graden. Daarnaast waren er tot 1996 Eremedailles in goud, zilver en brons aan de Orde verbonden. De dragers van de Eremedaille werden niet opgenomen in de Orde. Sinds 1996 worden de Eremedailles niet meer uitgereikt, terwijl de Orde van Oranje-Nassau nu zes graden heeft:

  • Ridder Grootkruis
  • Grootofficier
  • Commandeur
  • Officier
  • Ridder
  • Lid


Voor wie?

Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving.

Iemand komt bijvoorbeeld in aanmerking wanneer hij of zij zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, aangemoedigd en/of bijgestaan. Iemand kan ook worden gedecoreerd indien hij of zij een of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

De nadruk bij een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau ligt op de bijzonderheid van de verdiensten voor anderen. Denk hierbij aan onmisbare vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor jeugd- en jongerenwerk of belangeloos maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Kortom: het gaat hier om bijzondere, persoonlijke verdiensten die door hun uitstraling duidelijk herkenbaar zijn in de samenleving. Ook iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, kan worden onderscheiden. Zulke 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie' moeten echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Verder mogen de verdiensten niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waaraan de kandidaat is verbonden. De samenleving moet er baat bij hebben.

Voor volksvertegenwoordigers gelden andere criteria, neergelegd in artikel 14 van het Ordereglement. De beoordeling van hun functioneren vindt immers reeds plaats door de verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen. Daardoor wordt voorkomen dat het functioneren van leden van controlerende organen met direct kiezersmandaat, onderwerp wordt van beoordeling door de gecontroleerde organen zelf.

De Ridders van de zesde graad van deze Orde dragen de naam van Lid.

Bron: www.lintjes.nl

Top    Terug